Regulaminy

REGULAMIN KWALIFIKACJI ZAWODÓW
Ekantor.pl Battle of Europe vol.3

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez organizatora: Stowarzyszenie Centrum Metamorfoz, ul. Stanisława Moniuszki 23a/1, Zielona Góra 65-409 wraz we współorganizatorem: KAMPOL Sp. z.o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Świdnicy (66-008) ul. Długa 25 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409070 NIP PL: 9731008050; REGON: 081015493 zwanych dalej Organizatorem Imprezy, zawodów „Ekantor.pl Battle of Europe” zwanych dalej Imprezą i/lub Zawodami.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza w szczególności osób biorących czynny udział w Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami i/lub Zawodnikami. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się Uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a) warunki udziału w imprezie;
b) obowiązki uczestników imprezy;
c) uprawnienia uczestników imprezy;
d) odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

II.WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZIE DLA ZAWODNIKÓW

1. Zawody rozgrywane są w dziesięciu kategoriach.
2. W kwalifikacjach może wziąć udział każdy, nie ma limitu startujących.
3. Aby zapisać się do kwalifikacji należy zakupić bilet wstępu do udziału, który kosztuje odpowiednio
a) do 20.05.2019 roku: 30zł kategorie ADAPTIVE, 75zł pozostałe kategorie indywidualne, 150zł kategoria drużynowa
b) od 20.05 do 06.06.2019 roku: 30zł kategorie ADAPTIVE, 100zł pozostałe kategorie indywidualne, 200zł kategoria drużynowa
c) od 07 do 13.06.2019 roku: 30zł kategorie ADAPTIVE, 150zł pozostałe kategorie indywidualne, 300zł kategoria drużynowa
d) od 14 do 28.06.2019 roku: 30zł kategorie ADAPTIVE, 200zł pozostałe kategorie indywidualne, 400zł kategoria drużynowa
4. Organizator nie zwraca pieniędzy za zakupiony bilet.
5. Nazwy kategorii oraz ilość kwalifikujących się zawodników do finałów:
a) 32 zawodników w kat. ELITE MEN
b) 8 zawodniczek w kat. ELITE WOMEN
c) 16 zawodników w kat. OPEN MEN
d 16 w kat. MASTERS 35+ MEN
e) 48 zawodników w kat. TEAMS (M+M) łącznie 24 drużyny
f) 8 zawodniczek w kat. OPEN WOMEN
g) 8 zawodniczek w kat. MASTERS 35+ WOMEN
h) 8 zawodników w kat. MASTERS 40+ MEN
i) 4 zawodniczki w kat. ADAPTIVE WOMEN
j) 4 zawodników w kat. ADAPTIVE ME
6. Warunkiem dostania się do Imprezy jest zdobycie miejsc określonych w pkt. II. 1 w kwalifikacjach do Imprezy.
7. Po zdobyciu wymaganego miejsca i spełnieniu wszystkich wymogów kwalifikacyjnych zawodnik otrzymuje zaproszenie do wykupienia biletu do finału zawodów odbywających się w dniach 27-29.09.2019r. w cenie 70zł w kategorii ADAPTIVE, 170zł w pozostałych kategoriach indywidualnych oraz 340zł w kategorii drużynowej
8. Po otrzymaniu zaproszenia zawodnik ma 7 dni na potwierdzenie udziału w Zawodach poprzez wykupienie biletu wstępu do finałów, który jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 9. W przypadku, gdy Zawodnik zrezygnuje ze startu w Zawodach zaproszenie wysyłane jest kolejnej osobie z kwalifikacji.
10. W przypadku, gdy w danej kategorii podczas Zawodów nie będzie pełnej listy startowej, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania zaproszenia osobie nie biorącej udziału w kwalifikacjach.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania maksymalnie 5 Dzikich Kart do każdej kategorii. Dzika karta oznacza automatyczną kwalifikację do Zawodów.
12. Zaproszenie może być także przyznane w przypadku wycofania się Uczestnika z Imprezy, który zakwalifikował się do Zawodów.
13. Warunkiem przystąpienia do zawodów jest odbiór pakietu startowego w piątek 27.09.2019 w godzinach podanych przez Organizatora oraz udostępnienie swojego wizerunku na ściance zawodów.
14. Zawodnik zobligowany jest do wystąpienia podczas prezentacji w treningu (podanym przez Organizatora w 1 dniu finałów) w oficjalnej koszulce zawodów, otrzymanej w pakiecie startowym
15. Jeżeli zawodnik nie spełni punktu II.10 nie zostanie dopuszczony do tego treningu

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. W trakcie eliminacji „Ekantor.pl Battle of Europe” uczestnicy będą mieli za zadanie wykonanie 3 wyznaczonych zadań (każdy z nich określany mianem „WOD”). Zarówno treningi jak i opisy WOD zostaną podane na stronie www.battleofeurope.eu w zakładce „WOD kwalifikacyjny” Opisy WOD będą zawierały następujące informacje (zbiorowo „Standardy WOD”):
a) wymagane zestawy ruchów, w tym początkowe i końcowe zakresy ruchów, jak również techniki, akcesoria i/lub sprzęt zabroniony;
b) wymaganą liczbę powtórzeń i/lub schematów powtórzeń;
c) wymagany sprzęt (gdzie stosowane);
d) wymaganą wagę w kg (gdzie stosowane);
e) limit czasowy.
2. Niniejsze Zawody rozgrywane będą zgodnie z następującym schematem :
a) każdy zawodnik ma do wykonania 3 WODy kwalifikacyjne
b) WODy będą publikowane wg następujących dat:
- WOD1 – w dniu 07.06.2019 rok
- WOD2 – w dniu 14.06.2019 rok
- WOD3 – w dniu 21.06.2019 rok
c) zawodnicy mają ostateczny czas na wrzucenie filmów kwalifikacyjnych na stronę www.battleofeurope.eu w zakładce Athletes do 28.06.2019 roku ze wszystkich WODów kwalifikacyjnych
d) filmy kwalifikacyjne zostaną sprawdzone do 19.07.2019r.
e) ogłoszenie wstępnych wyników będzie do 20.07.2019r.
f) zawodnicy mają 3 dni na zgłoszenie reklamacji po ogłoszeniu wstępnych wyników
g) po terminie reklamacji zostaną opublikowane ostateczne wyniki kwalifikacji i rozesłane zaproszenia do zakupu biletów na finał dla najlepszych zawodników wg pkt. II.5.
h) zaproszeni zawodnicy mają 7 dni na zakup biletu do finałów
i) w przypadku, gdy Zawodnik zrezygnuje ze startu w Zawodach nie przyjmując zaproszenia, zaproszenie wysyłane jest kolejnej osobie z kwalifikacji
j) ostateczna lista osób, którym udało się zakupić bilet do finałów zostanie ogłoszona maksymalnie 07.08.2019r.
3. W przypadku konieczności całkowitego odwołania Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (działanie siły wyższej) Zawodnik ma prawo domagać się zwrotu opłaty za bilet.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy
2. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne wpisane przez nich w formularzu zakupu biletu są kompletne i zgodne z prawdą.
3. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki podczas Imprezy spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas przygotowania do występu i występu Uczestnika.
4. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.
5. Organizator Imprezy oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.
6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa, potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w Imprezie oraz potwierdza ich pełną akceptację.
8. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku, klubu który reprezentuje, zdjęcia czy narodowości.
9. Organizator Imprezy oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące Imprezie (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz wymienionych nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
10. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia uczestnika z przestrzegania zasad określonych przez Organizatora Imprezy w w/w dokumencie.
11. Regulamin może być w każdym momencie zmieniony przez Organizatora. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej www.battleofeurope.eu, regulamin dostępny również w biurze zawodów.
12. Decyzje Organizatora Imprezy oraz Sędziów mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
13. Potwierdzam świadomość ryzyka oraz konieczność właściwego postępowania.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
15. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Kampol sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Długiej 25, 66-008 Zielona Góra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000409070. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e–mail rodo@kampol.pl.

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie zawodów pod nazwą „Ekantor.pl Battle of Europe” (dalej jako zawody), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Z zastrzeżeniem kolejnego zdania podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa (o treści regulaminu zawodów), zawierana przez zgłoszenie udziału w zawodach lub zakup biletu wstępu. Podstawą przetwarzania Twojego wizerunku dla celów marketingowych i promocyjnych zawodów jest prawnie uzasadniony interes Organizatora opierający się na promocji marki i produktów własnych w sposób związany ze zdrowym trybem życia i kultury fizycznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo–podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo–podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu zawodów) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Twój wizerunek zostanie utrwalony przez fotografów przed, w trakcie i po zawodach. Jest to w pełni dobrowolne.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, współorganizatorzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki powiązane
d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, pogotowie, straż pożarna, policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5 lat. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo–podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku, w którym zakończyły się zawody. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo@kampol.pl
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Kampol sp. z o.o. sp. k., ul. Długa 25, 66-008 Świdnica.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) nazwa drużyny (tylko dla osób startujących w drużynie)
d) adres, telefon i e–mail
e) wizerunek